Tư vấn chứng nhận hữu cơ tiêu chuẩn Nhật Bản (JAS)

 

JAS (Japanese Agricultural Standard): Chứng nhận JAS là chứng nhận sản xuất và chế biến các sản phẩm hữu cơ Nhật Bản do Bộ Lâm nghiệp, Thủy sản và Nông nghiệp Nhật Bản (Ministry of Forestry, Fisheries and Agriculture) ban hành, cần thiết cho khách hàng muốn xuất khẩu sản phẩm hữu cơ sang Nhật Bản, ngay cả khi có giấy chứng nhận từ các quốc gia khác. Để có được chứng nhận này, khách hàng phải đáp ứng các tiêu chuẩn JAS – “Japanese Agricultural Standard” và được chứng nhận bởi một tổ chức chứng nhận đã được Chính phủ Nhật Bản công nhận (MAFF)

 


MAYACERT: Là tổ chức chứng nhận số 34 trong danh sách chứng nhận JAS được công nhận của MAFF Nhật Bản (Bộ Lâm nghiệp, Thủy sản và Nông nghiệp Nhật Bản)

 

 

 

 

 


MAYA CONSULTANT VIỆT NAM:  Là đơn vị tư vấn duy nhất tại Việt Nam hỗ trợ khách hàng xây dựng, duy trì hệ thống hữu cơ và đạt được chứng nhận hữu cơ theo Tiêu chuẩn JAS được cấp bởi MAYACERT